Osoba zaufania publicznego

Tłumacz przysięgły w Polsce jest osobą zaufania publicznego. Każdy, kto zostanie tłumaczem przysięgłym, pojawi się na oficjalnej liście na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.
Kiedy chcemy się dowiedzieć, jakie zadania ma tłumacz przysięgły Myślenice, znajdujemy takie informacje, iż sprowadzają się one głównie do następujących działań: przygotowanie i uwierzytelnienie tłumaczenia z języków obcych na język polski, z języka polskiego na języki. Istotnym zadaniem jest również sprawdzanie poświadczanie tłumaczeń wykonanych przez innych. Ważnym zajęciem tłumacza przysięgłego jest również przygotowywanie poświadczonych odpisów pism w języku obcym, sprawdzanie i weryfikacja odpisów pism sporządzonych przez inne osoby.

Aby zostać tłumaczem przysięgłym należy spełniać następujące warunki:
• posiadać obywatelstwo polskie, bądź też jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, obywatelstwo jednego z państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
• posługiwać się językiem polskim,
• mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
• posiadać zaświadczenie o niekaralności,
• mieć ukończone magisterskie studia wyższe na kierunku filologicznym lub magisterskie studia wyższe na innym kierunku i studia podyplomowe w zakresie tłumaczenia, odpowiednie dla danego języka;
• Uzyskać pozytywny wynik na egzaminie na tłumacza przysięgłego